Sản phẩm của các bạn thạt sự tốt, thái độ chăm sóc khách hàng của các bạn tôi đánh giá cao, rất nhiệt tình, support chi tiết